Vi leverer offshore helsetjenester

Flere som vil at du skal være trygg på jobb

Vi vil gi et stadig bedre helsetilbud

Offshore Health Services AS har medarbeidere med lang erfaring fra leveranse av helsetjenester, som inkluderer vaktleger, sykepleiere og annen relatert helsefaglig kompetanse. Vi vil være en ledende leverandør og bidra til at nødvendig beredskap blir etablert og vedlikeholdt hos våre kunder.

I tillegg til å levere vaktlegetjenester, vil vi også bidra til at selskapene får ta del i våre erfaringer, og bruke disse til videre utvikling innenfor helse og arbeidsmiljø. Som kunde skal vi gi deg medisinsk faglig trygghet, nødvendig beredskap og en effektiv service.

Kompetanse som gir medisinsk faglig trygghet

Med basis i vaktlegeordningen for Haltenbanken, ble Offshore Health Services AS (OHS) startet i 2009. Noen av våre leger har mer enn 20 års erfaring fra denne typen tjeneste.

Vårt overordnede mål

”Offshore Health Services AS skal levere helsetjenester med høy faglig standard til offshore innretninger. Våre tjenester skal være basert på bred allmennmedisinsk erfaring, og effektiv utførelse av helsetjenesten i tett kontakt med kunden/den enkelte innretning.”

Vårt verdigrunnlag

  • Medisinsk faglig trygghet
  • Ansvarlig
  • Tenke nye løsninger
  • Yte effektiv service
  • Jobbe i team for og med kunden

Organisering, tilgjengelig kompetanse og kapasitet er bygd opp slik at OHS raskt kan gjøre nødvendige tilpasninger i forhold til nye kommersielle krav i en kontrakt.

Tjenester

Døgnkontinuerlig beredskap for medisinsk behandling og oppfølging. Våre tjenester leveres via telefon, video og personlig oppmøte.

Ikon - Legetjenester

Legetjenester

Ikon - Sykepleiertjenester

Sykepleiertjenester

Ikon - Kriseberedskap

Kriseberedskap

Ikon - Helseattester / sertifikater

Helseattester / sertifikater

Ikon - Kurs - helsepersonell

Kurs - helsepersonell

Ikon - Fagsamlinger

Fagsamlinger

Ikon - Legetjenester

Legetjenester

Ikon - Sykepleiertjenester

Sykepleiertjenester

Ikon - Kriseberedskap

Kriseberedskap

Ikon - Helseattester / sertifikater

Helseattester / sertifikater

Ikon - Kurs - helsepersonell

Kurs - helsepersonell

Ikon - Fagsamlinger

Fagsamlinger

Våre helsetjenester leveres i tråd med Norsk olje og gass retningslinje 014 og 064, med øvrige retningslinjer, våre oppdragsgiveres prosedyrer og i tråd med krav i Offshore- og landbaserte lover og forskrifter.

Ikon - legetjenester

Legetjenester

Vaktlege

Våre vaktlegeteam er lokalt bosatte på alle lokasjoner i Norge: Stavanger, Bergen, Florø, Kristiansund, Brønnøysund, Hammerfest og Kirkenes. Den største andelen av vaktlegen er allmenmedisinsk kompetanse som har akuttmedisinsk videreutdanning og trening. I tillegg har vi vaktleger som er spesialister innen anestesi og akuttmedisin, ortopedi/skadekirurgi, kardiologi og dykkermedisin.

Vaktlegene går i døgnkontinuerlig beredskap (24/7-365) i henhold til egne vaktplaner. Legene er tilgjengelig for medisinsk faglig rådgivning og behandling for plattformsykepleiere. I tillegg er vaktlegene tilgjengelig for selskapenes beredskaps- og HMS organisasjon.

Vi har egne systemer for IKT, herunder telefoni og videobasert kommunikasjon.

Operatøransvarlig lege

Operatøransvarlig lege har i oppgave å sikre at virksomheten er i samsvar med gjeldende lover og regler innenfor det helsemessige beredskapsområdet og hos underleverandører til operatørselskapet. Legen har en overordnet rolle basert på tilsyn innenfor Helse og arbeidsmiljø (HAM). Legen leverer uttalelse til fylkeslegen i Rogaland, Fylkesmannen i Rogaland ved alle samtykkesøknader og oppstart av aktiviteter for oppdragsgiver.

Beredskapslege

OHS leverer 2.linje beredskapslege. Oppgavene er i tråd med oppdragsgivers. Hovedoppgave er å koordinere den helsefaglige logistikken ved større hendelser og ulykker. Legen møter i oppdragsgivers 2.linje beredskapssenter.

Bedriftslege

Faglig ansvarlig lege er bedriftslege og faglig ansvarlig lege for oppdragsgivers innretninger. Det betyr medisinsk faglig ansvarlig for bedriftshelsetjeneste og helsemessig beredskap. Legen har hovedfokus på den operative bedriftshelsetjeneste, forebygging og overvåkning innen Helse og arbeidsmiljø (HAM).

Alle tjenester
Ikon - sykepleiertjenester

Sykepleiertjenester

SAR – Sykepleier

SAR sykepleier ivaretar akuttmedisinske behandling i SAR- helikopter, og er gjennom omfattende årlige treninger og akuttmedisinske sertifiseringer. SAR-sykepleier er en del av crewet i SAR-helikopteret og har samme beredskap dag og natt. I praksis er dette en konstant beredskap for utrykning med SAR-helikopter og rykker ut til oljerigger og beredskapsskip for å bistå i akuttmedisinsk behandlingen av syke og skadde.

Plattformsykepleier

Plattformsykepleier er spesialkvalifisert i henhold til eget treningsprogram for å ivareta den helsemessige beredskapen på virksomhetens innretning. Plattformsykepleier samarbeider med vaktlege i behandling og helsemessig oppfølging av pasienter. I tillegg har sykepleier andre oppgaver innen overvåking av HMS, samt andre tilleggsoppgaver.

Psykiatrisk sykepleier

Våre psykiatriske sykepleiere er lokalt bosatte på alle lokasjoner i Norge: Stavanger, Bergen, Florø, Kristiansund, Brønnøysund, Hammerfest og Kirkenes. Psykiatrisk sykepleier har i hovedoppgave å bistå våre oppdragsgivere dersom det oppstår større hendelser eller ulykker som krever evakuering og oppfølging i lokale Evakuert-og pårørendesenter. Sykepleier kan også være tilgjenglig for andre hendelser som krever reise.

Alle tjenester
Ikon - kriseberedskap

Kriseberedskap

OHS har tilgjengelig personell for bistand i kriser som følge av ulykker eller andre hendelser. Et flertall av våre vaktleger som er tilgjenglig både ved lokale hendelser og hendelser andre steder i Norge eller utland. Videre omfatter dette alle psykiatriske sykepleiere samt en pool av psykiatere og psykologer. OHS kan også mobilisere SAR-sykepleiere og plattformsykepleiere som er tilgjengelig.

Alle tjenester
Ikon - helseattester / sertifikater

Helseattester / sertifikater

OHS leverer ulike tester, herunder:

  • Offshore helseattest
  • Sjømannsattest
  • Dykkerattest

Videre utfører vi rusmiddeltest etter anvisning fra oppdragsgivere.

Alle tjenester
Ikon - kurs - helsepersonell

Kurs - helsepersonell

OHS leverer videobasert trening for plattformsykepleiere innen diagnostikk og behandling på utvalgte områder. (Øye, otoskopi, osv.)

Videre leverer vi sertifisert trening innen AHLR.

Alle tjenester
Ikon - fagsamlinger

Fagsamlinger

OHS arrangerer fagsamlinger for plattformsykepleiere, beredskapsansvarlige, HMS-ansvarlige og vaktleger. Hovedformålet er erfaringsutveksling basert på konkrete medisinske case og beredskapsmessige forhold.

Dette planlegges og utføres i samarbeid med våre oppdragsgivere som gir føringer på aktuelt innhold.

Alle tjenester

Offshore Health Services

 

Forretningsadresse:
Azets Insight AS, avd Trondheim
Skonnertvegen 7
7053 Ranheim

 

Postadresse og besøksadresse:
Beddingen 8, 7014 Trondheim

Ansatte

Bilde - ansatt
Yngvar Andresen
Daglig leder
Inga Berit Svestad
HSEQ-Coordinator
Laila Rønning
ICT and HSE
Ingjerd Svindland
HSEQ coordinator/Physical Therapist
Teodora Tomac
Controller
Kine Selbæk
ICT and nurse